Κανόνες Προγράμματος Συνεργασίας

Οι κάτωθι κανόνες της σύμβασης συνεργασίας γίνονται αμοιβαία αποδεκτοί και βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις συνεργασίες μεταξύ της ιστοσελίδας www.goalbet.com (εφεξής καλούμενη Goalbet) και του Συνεργάτη.

Ο Συνεργάτης με την εγγραφή του στο πρόγραμμα συνεργατών, αποδέχεται τους κάτωθι κανόνες της σύμβασης συνεργασίας:


1. Η Goalbet δίνει την δυνατότητα σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές ηλεκτρονικών ιστοσελίδων να διαφημίσουν τα προϊόντα της Goalbet. Ο υποψήφιος συνεργάτης μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στο πρόγραμμα συνεργατών της Goalbet, συνάπτοντας κατ’αυτόν τον τρόπο μια σύμβαση συνεργασίας προς κοινό όφελος και των δύο συμβαλλόμενων μερών. Η υπογραφή της σύμβασης σε φυσική μορφή δεν είναι απαραίτητη. Ο συνεργάτης με την ολοκλήρωση της εγγραφής, αποδέχεται και επί της ουσίας υπογράφει την ηλεκτρονική σύμβαση συνεργασίας.


2. Η συνεργασία αυτήν δεν θα είναι αποκλειστική. Η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τις ιστοσελίδες στις οποίες θα προβάλλεται, καθώς και να απορρίπτει αυτές οι οποίες έρχονται σε αντιπαράθεση με ηθικούς, οικονομικούς ή νομικούς παράγοντες.


3. Η Goalbet θα παρέχει στο Συνεργάτη ένα σύνολο από διαφημιστικά μέσα (λογότυπα, μπάνερ, γραφικά, κείμενα με συνδέσμους, αποδόσεις κ.α.) δίνοντας την δυνατότητα στον Συνεργάτη να προσφέρει στους χρήστες της ιστοσελίδας του την ευκαιρία να έχουν άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Goalbet, κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα διαφημιστικά μέσα. Μέσω των καθορισμένων κωδικών των διαφημιστικών μέσων, το σύστημα εγγραφής της Goalbet αναγνωρίζει τις παραπομπές πελατών από την ιστοσελίδα του Συνεργάτη. Η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να περιορίζει ή να διαθέτει νέα διαφημιστικά μέσα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Τα διαφημιστικά μέσα αποτελούν περιεχόμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση τους χωρίς την άδεια της Goalbet.


4. Ως αντάλλαγμα για την ενσωμάτωση των διαφημιστικών μέσων, ο Συνεργάτης θα λαμβάνει προμήθεια που θα αποτελείται από το μερίδιο εσόδων των ενεργών χρηστών του κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, όπως αυτό αναφέρεται στο Πρόγραμμα Προμηθειών της Goalbet. Στο μερίδιο εσόδων δεν συμπεριλαμβάνονται τα μπόνους και άλλες προωθητικές ενέργειες της Goalbet.


5. Οι ενεργοί χρήστες, είναι οι πελάτες της Goalbet οι οποίοι:

   α) Δεν διαθέτουν ήδη λογαριασμό στην Goalbet.
   β) Εγγράφονται στην Goalbet χρησιμοποιώντας τα διαφημιστικά μέσα που έχουν τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεργάτη ή τον Κωδικό αυτού.
   γ) Έχουν κάνει τουλάχιστον μία κατάθεση στον λογαριασμό τους εντός 30 ημερών από την εγγραφή τους.
   δ) Εκτελούν τουλάχιστον μια ενέργεια στοιχηματισμού ή χρήση άλλου προϊόντος, κάθε ημερολογιακό μήνα.


6. Ο Συνεργάτης δεν θα λαμβάνει προμήθεια και η διαφημιστική συνεργασία θα τερματίζεται, εάν η Goalbet διαπιστώσει ότι μία από τις ακόλουθες δόλιες ενέργειες έχει λάβει χώρα:

   α) Δόλιες ενέργειες από τους ενεργούς χρήστες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα:

  •  Μη έγκυρα προσωπικά δεδομένα.
  •  Ανήλικους.
  •  Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς άλλων παικτών.
  •  Ξέπλυμα χρήματος.
  •  Χρήση ίδιας πιστωτικής κάρτας.
  •  Κατοχή και χρήση περισσότερων από έναν λογαριασμό.

   β) Δόλιες ενέργειες από τους Συνεργάτες περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα:

  •  Εάν ο Συνεργάτης είναι επίσης εγγεγραμμένος ως ενεργός χρήστης.
  •  Εάν ο Συνεργάτης και ένας ενεργός χρήστης έχουν την ίδια διεύθυνση ΙΡ ή χρησιμοποιούν τον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  •  Πολλαπλές εγγραφές από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα εντός μικρού χρονικού διαστήματος.

Στην περίπτωση που η Goalbet θεωρήσει ότι έχει προκύψει απάτη σε βάρος της, θα ειδοποιεί το Συνεργάτη άμεσα για τη φύση της απάτης και ο Συνεργάτης οφείλει να αποκαταστήσει την κατάσταση εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει άμεσα το λογαριασμό του Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένου και των ενεργών χρηστών του, καθώς επίσης και την πρόσβαση στο ταμείο του. Η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιoδήποτε χρηματικό ποσό από τη στιγμή που υποπτευθεί κάποια δόλια ενέργεια.

7. Για να έχει δικαίωμα είσπραξης προμήθειας ένας Συνεργάτης, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 (πέντε) ενεργούς χρήστες, ένα μπάνερ σε κάθε σελίδα-υποσελίδα του και το ποσό της προμήθειας να υπερβαίνει τα 100 ΕΥΡΩ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα είσπραξης της προμήθειας, η οποία μεταφέρεται στο ταμείο του επόμενου μήνα. Εάν μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής, ένας Συνεργάτης δεν καταφέρει να εισπράξει προμήθεια, ο λογαριασμός του θα απενεργοποιείται αυτόματα, τερματίζοντας την διαφημιστική συνεργασία και θα χάνει την δυνατότητα ανάληψης της προμήθειάς του. Το ίδιο θα συμβαίνει εάν μέσα σε περίοδο 3 μηνών δεν υπάρξουν 12 νέοι ενεργοί χρήστες.


8. Εάν η προμήθεια προηγούμενου μήνα ένος Συνεργάτη είναι αρνητική, σημαίνει ότι οι ενεργοί χρήστες που έχει παραπέμψει κερδίζουν περισσότερα από όσα χάνουν. Σε αυτή την περίπτωση, η αρνητική προμήθεια μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Εάν το ταμείο ενός Συνεργάτη είναι αρνητικό για περισσότερο από 3 μήνες, η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του.


9. Η προμήθεια του προηγούμενου μήνα, πιστώνεται μηνιαίως στο ταμείο του Συνεργάτη, εντός των 5 (πέντε) πρώτων ημερών του εκάστοτε μήνα. Ο Συνεργάτης δικαιούται να ζητήσει ανάληψη του συνόλου της προμήθειάς του ΜΟΝΟ μεταξύ της 5ης και της 10ης ημέρας του εκάστοτε μήνα. Σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία η ανάληψη θα ακυρώνεται αυτόματα.


10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αορίστου χρόνου και μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από καθένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με γραπτή ανακοίνωση διακοπής της συνεργασίας.


11. Η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κανόνες της σύμβασης, χωρίς προγενέστερη ενημέρωση των συνεργατών. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να διαβάζει τους κανόνες της σύμβασης, προς διαπίστωση τυχόν αλλαγών.


12. Η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση, μεταξύ της εταιρείας και του εκάστοτε συνεργάτη, σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει την προώθηση του εμπορικού σήματος της Goalbet.


13. Η Goalbet διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα τον λογαριασμό ενός συνεργάτη, καθώς και να παρακρατήσει οποιοδήποτε ποσό προμήθειας, αφού πρώτα τον ενημερώσει, εάν μετά από σχετική έρευνα θεωρήσει ότι έχει προκύψει απάτη σε βάρος της εταιρείας, ανεξαρτήτως εάν δεν αναφέρεται σε κάποια παράγραφο της παρούσας σύμβασης. Μετά την λήξη της διαφημιστικής συνεργασίας, ο συνεργάτης οφείλει να παύσει άμεσα οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά την προώθηση των προϊόντων της Goalbet και απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο ή πληροφορία της Goalbet για δικούς του σκοπούς. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι υπεύθυνο, ούτε και θεωρείται ότι παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της παρούσας σύμβασης, εάν τυχόν παραβίαση, παράληψη ή μη συμμόρφωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. θεομηνία, πόλεμο, τρομοκρατία, σύγκρουση νομοθεσιών κτλ.